محصولات - سیستم مدیریت پارکینگ

سیتم تردد شمار خودرویی

سیستم هوشمند جهت شمارش خودروها در و نمایش ظرفیت پارکینگ

سامانه تشخیص پلاک خودرو

سامانه تشخیص پلاک خودرو
شركت هوش كاوان فراپرداز توس