محصولات

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز مدیریت همایش

پیشواز مدیریت همایش

سامانه ای هوشمند جهت مکانیزه نمودن عملیات پذیرش چاپ کارت ورود به همایش جهت میهمانان همایشات و کارگاه های آموزشی.