محصولات - سامانه هوشمند کنترل تردد مراجعین، پیشواز

پیشواز کنترل تردد

پیشواز کنترل تردد

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز تکریم و راهنما

پیشواز مدیریت همایش

سامانه ای هوشمند جهت مکانیزه نمودن عملیات پذیرش چاپ کارت ورود به همایش جهت میهمانان همایشات و کارگاه های آموزشی.

پیشواز تکریم و کنترل تردد

پیشواز تکریم و کنترل تردد
شركت هوش كاوان فراپرداز توس