محصولات - سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم تردد شمار خودرویی

سیستم هوشمند جهت شمارش خودروها و نمایش ظرفیت پارکینگ

سامانه تشخیص پلاک خودرو

سامانه تشخیص پلاک خودرو
شركت هوش كاوان فراپرداز توس