محصولات - سامانه هوشمند فرم خوان فارسی

سامانه هوشمند تشخیص متن

سیستم هوشمند فرم خوان فارسی (OCR)

سامانه هوشمند فرم خوان فارسی سیستمی است که قادر به تشخیص نوشته‌ها و ارقام دست نویس با دقت بالاتر از 95% می‌باشد.
شركت هوش كاوان فراپرداز توس